Aviso legal

O presente Aviso Legal regula as condicións xerais de acceso e emprego do sitio web accesible na dirección URL https://montespinzas.org/ (en adiante, o sitio web), que Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás pon a disposición dos usuarios de Internet.

A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se proponga utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou a causa dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

1.- TITULARIDADE DO SITIO WEB

Razón Social: Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás

Domicilio social: Lugar A Igrexa, 14. Pinzás

Poboación: Tomiño

Provincia: Pontevedra

C.P.: 36749

C.I.F./D.N.I.: V-36175487

Teléfono de contacto:

Enderezo electrónico: info@montespinzas.org

2.- OBXECTO

O sitio web facilita aos usuarios do mesmo o acceso a información e servizos prestados por Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB

3.1.- Carácter gratuíto do acceso e utilización da web.

O acceso á web ten carácter gratuíto para os usuarios da mesma.

3.2.- Rexistro de usuarios.

Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa suscrición ou rexistro dos usuarios da mesma.

4.- CONTIDOS DA WEB

O idioma utilizado polo titular na web será o galego. Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo usuario, nin das súas consecuencias.

Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, como a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos usuarios.

Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás, nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.

Os enlaces ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non puidendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás.

5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Tanto o acceso á web como o uso inconsentido que poida efectuarse da información contida na mesma é de exclusiva responsabilidade de quen o realiza. Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás non responderá de ningunha consecuencia, dano ou perxuízo que puideran derivarse de dito acceso ou uso. Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás non se fai responsable dos erros de seguridade que poidan producirse nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo como consecuencia:

– da presenza dun virus no ordenador do usuario que sexa empregado para a conexión aos servizos e contidos da web,

– dun mal funcionamiento do navegador,

– e/o do uso de versións non actualizadas do mesmo.

Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hiperenlaces que se incorporen na web para a apertura doutras. Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás non garante a utilizade destes enlaces, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poida acceder o usuario por medio destes enlaces, nin do bo funcionamiento destas webs.

Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás non será responsable dos virus ou demais programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder á súa web ou outras webs ás que se accederan mediante enlaces desta web.

6.- EMPREGO DA TECNOLOXÍA “COOKIE”

A web emprega cookies, pode consultar a nosa Política de Cookies, que respecta en todo momento a confidencialidade e intimidade do mesmo.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Son propiedade de Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos contidos que alberga. Calquera uso da web ou dos seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás calquera outro uso que supoña a copia, reproducción, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou de parte dos contidos da web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás.

8.- POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos proporcionen as nosas empresas clientes dacordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Todos os datos facilitados polas nosas empresas clientes a Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás ou ao seu persoal, serán incluídos nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado e mantido baixo a responsabilidade de Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás, imprescindibles para prestar os servizos solicitados polos usuarios.

Os datos facilitados serán tratados segundo o Regulamento de Medidas de Seguridade (Real Decreto 1720/2007 de 21 de Decembro), neste sentido Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros. Porén, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. No caso de que se considere oportuno ceder os seus datos de carácter persoal a outras entidades, o usuario será informado dos datos cedidos, da finalidade do ficheiro e do nome e dirección do cesionario, para que dea o seu consentimento inequívoco ao respecto.

En cumprimento do establecido na RGPD, o usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso debe de contactar con nós en info@montespinzas.org

9.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE

O presente Aviso Legal interpretarase e rexirase de conformidade coa lexislación española. Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outro dereito que puidera corresponderlles, sométense á dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidera derivarse do acceso ou uso dea web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás e o usuario, sométense, con renuncia expresa a calquera outro dereitoo, aos xulgados e  tribunais do domicilio de Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás.