Política de Privacidade

En cumprimento do establecido na RGPD, informámoslle que os seus datos serán tratados nos nosos ficheiros, coa finalidade do mantemento e cumprimento da relación coa nosa entidade, incluíndo o envío de comunicacións no marco da citada relación.

Así mesmo, os seus datos serán cedidos en todos aqueles casos en que sexa necesario para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación coa nosa entidade ou nos supostos en que o autorice unha norma con rango de lei. En cumprimento da RGPD pode exercitar os seus dereitos ARCO ante Comunidade de Montes veciñais en man común de Pinzás, con dirección en C/ Lugar A Igrexa, Nº 14 Pinzás – 36749 – Tomiño, achegando fotocopia do seu DNI.

O contido desta comunicación, así como o de toda a documentación anexa, está suxeita ao deber de secreto e vai dirixida unicamente ao seu destinatario. No suposto de que vostede non fora o destinatario, solicitámoslle que nolo indique e non comunique o seu contido a terceiros, procedendo a súa destrución.

O prestador de servizos da sociedade da información deberá ter en conta que, ademais da información que facilite aos destinatarios do servizo a través da súa “Política de Privacidade”, deberá dispoñer de textos legais adicionais relativos a outras normativas de obrigado cumprimento, tales como, sen carácter limitativo ou excluínte, condicións xerais da contratación, propiedade intelectual e industrial, condicións de utilización da páxina web e responsabilidades ao respecto, ou o que a propia Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poida establecer en calquera outros preceptos á marxe do seu artigo 10 ou incluso completar a información que, en relación a este, fose necesaria.